การทำบัญชี หมายถึงอะไร

การทำบัญชี หมายถึงอะไร

การทำบัญชี หมายถึงอะไร

ตัวเลขคือค่าของสถิติที่บอกถึงปริมาณ มูลค่า ตลอดจนค่าเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนของข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อการดำเนินการในหลากหลายมิติ เช่น สถิติการขาย เปอร์เซ็นต์การค้าตลอดทั้งปีซึ่งมีความสำคัญในทุก ๆ กิจกรรมและสำหรับการดำเนินงานของบริษัทจะให้ความสำคัญกับตัวเลขของงบการเงิน เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

งบการเงินที่มีศักยภาพเกิดจากกระบวนการทำงานด้านบัญชี (Accounting) อย่างมีระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลขทางการเงินที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ ทั้งนี้การทำบัญชี (Accounting) ที่มีคุณภาพจะต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันของกิจกรรมด้านการค้า 4 ข้อคือ

 

  1. การรวบรวม (Collecting) คือการรวบรวมข้อมูลรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน ตลอดจนหลักฐานหรือเอกสารในการประกอบกิจกรรมทางการค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
  2. การบันทึก (Recording) คือการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นทุกรายการให้ถูกต้องตามประเภทของหมวดบัญชี
  3. การจำแนก (Classifying) คือการนำข้อมูลที่บันทึกมาจัดระเบียบแยกเป็นหมวดหมู่ของบัญชีประเภทต่าง ๆ เช่น ทรัพย์สินหรือหนี้สิน
  4. การสรุปข้อมูล (Summarizing) หมายถึงการนำข้อมูลจากกระบวนการข้างต้นมาประมวลผลสรุปเป็นรายงานทางการเงิน เช่น งบดุลหรืองบกำไร-ขาดทุน 

โดยที่กระบวนการทั้งหมดจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงการทำงานของกิจการที่ผ่านมาในภาพรวม ซึ่งสามารถนำมาใช้วางแผนเพื่อการดำเนินงานในอนาคตได้เช่น ลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มเติมหรือลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

สรุปคือการทำบัญชีหมายถึงกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งรายงานหรือสถิติทางตัวเลขด้านการเงิน เนื่องจากจะทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินกิจการและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวต้องใช้ความละเอียด แม่นยำเพราะส่งผลต่อการคำนวณด้านภาษี (Tax) บริษัทส่วนใหญ่จึงจ้างบริษัท รับทำบัญชี เช่น How Group Account เข้ามาคอยเป็นที่ปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/