การตรวจสอบบัญชีคืออะไร

การตรวจสอบบัญชีคืออะไร

หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคือการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรในการดำเนินงาน เครื่องมือหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องมี ต้องคอยติดตาม ควบคุมและนำไปใช้ให้ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ‘งบการเงิน’ ซึ่งงบการเงินมาจากการทำการบัญชี (Accounting) อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบบัญชีและติดตามงบประมาณต่างๆ ให้ยังคงอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องด้วย เรื่องนี้มีความสำคัญซึ่งบุคคลภายในองค์กรไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินกันเองได้ หลายองค์กรจึงต้องใช้บริการจากบริษัทรับทำบัญชีเข้ามาดูแล รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

การดำเนินกิจการต่างๆ ภายในบริษัทหรือการทำธุรกิจนั้นจำเป็นต้องทราบความเคลื่อนไหวทางการเงินเป็นประจำวัน ดังนั้นจึงต้องมีหน่วยงานที่เรียกว่าการตรวจสอบบัญชีมาทำการตรวจสอบงบประมาณและการใช้จ่ายต่างๆ ที่สำคัญคือต้องมีความถูกต้องของงบการเงินในการยื่นภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากร โดยที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานของการสอบบัญชีเพื่อแสดงให้เห็นว่างบการเงินที่บริษัทได้ทำขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินที่กำหนด ซึ่งต้องเป็นคนนอกไม่ใช่คนในบริษัทเพราะอาจจะมีการสมรู้ร่วมคิดกันจัดทำงบการเงินก็เป็นได้ นอกจากนี้การตรวจสอบบัญชียังเป็นการประเมินความเสี่ยงของกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรทำไปแล้วหรือกำลังจะทำว่าจะส่งผลให้งบการเงินมีช่องโหว่และเกิดข้อผิดพลาดและอาจส่งผลตามกฎหมายตามมาได้ในภายหลังหรือไม่ได้อีกด้วย

สรุปว่าการตรวจสอบบัญชีคือการตรวจสอบงบประมาณต่างๆ ทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานของการสอบบัญชี รวมถึงแสดงให้เห็นว่างบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นมาเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และอย่าลืมว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องให้คนภายนอกองค์กรเป็นผู้ดำเนินการซึ่งเรื่องนี้ How Group Account เราช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/