การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีขั้นตอนในการทำอย่างไร

การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีขั้นตอนในการทำอย่างไร

การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย มีขั้นตอนในการทำอย่างไร

รายรับหมายถึงสินทรัพย์อันมีมูลค่าที่ได้รับเป็นผลตอบแทนจากการกระทำในรูปตัวเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่า ส่วนรายจ่ายคือเงินที่จ่ายออกไปเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งรายรับและรายจ่ายมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะทางการเงินที่เป็นปัจจุบันได้ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ด้วยเหตุที่บันทึกทางการบัญชี (Accounting) มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่ช่วยให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้วางแผนในการดำเนินงานแล้วยังช่วยในด้านการคำนวณภาษี (Tax) ที่บริษัทจะต้องมีการยื่นต่อกรมสรรพากรอย่างถูกต้องด้วย ระบบบัญชี (Accounting) ที่มีการบันทึกรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วนจึงมีความสำคัญโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. แบ่งสมุดบัญชีออกเป็น 2 ช่องคือด้านซ้ายที่เรียกว่ารายรับ ในทางบัญชีจะคือเป็นด้านเดบิตที่ใช้บันทึกถึงสิ่งที่ได้มาเช่นสินทรัพย์ ส่วนด้านขวาเรียกว่าเครดิตจะใช้บันทึกรายจ่ายเช่นหนี้สิน
  2. ดำเนินการบันทึกกิจกรรมทางการเงินเป็นประจำให้ถูกหมวดหมู่และถูกต้องตามความเป็นจริง ที่สำคัญคือจะต้องมีการบันทึกทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อความถูกต้องของค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้น
  3. ดำเนินการปิดรายการบันทึกบัญชีเป็นประจำวันเพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือ

การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่ายเป็นประจำวันเช่นนี้จะทำให้ข้อมูลตัวเลขมีความถูกต้องและหากต้องมีการต้องนำข้อมูลมาใช้งานจะสามารถนำมาใช้ได้ทันที

 

จะเห็นได้ว่าการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายแม้จะมีขั้นตอนและวิธีการที่ไม่ยุ่งยากแต่นั่นจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการขนาดเล็กเท่านั้น ตรงกันข้ามกับกิจการขนาดใหญ่ที่ความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินมีมากและตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องมีการวางระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานและตรวจสอบได้ ดังนั้นกิจการขนาดใหญ่โดยมากจึงมีที่ปรึกษาด้านบัญชีอย่างบริษัท รับทำบัญชี เข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ให้ อย่างเช่น How Group Account ที่สามารถให้บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/