การจัดทำงบการเงิน มีขั้นตอนอย่างไร

การจัดทำงบการเงิน มีขั้นตอนอย่างไร

การจัดทำงบการเงิน มีขั้นตอนอย่างไร

เมื่อพูดถึงเรื่องผลประโยชน์แน่นอนว่าย่อมอยู่ในความสนใจของทุกคน และสำหรับบริษัทที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือมีการจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องผลประโยชน์เป็นอย่างมากเนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้สามารถจ่ายคืนเพื่อตอบแทนให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทำให้องค์กรเจริญเติบโตและก้าวหน้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น ลูกค้าที่อาจได้ซื้อสินค้าหรือบริการในราคาที่ถูกลงหรือหุ้นส่วนบริษัทที่พึงพอใจกับผลการดำเนินงานจึงได้ลงทุนเพิ่ม ทั้งหมดนี้เป็นผลพลอยได้จากการบริหารจัดการด้านระบบบัญชี (Accounting) ที่มีประสิทธิภาพ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

กระบวนการทางบัญชี (Accounting) ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้ที่ใช้ข้อมูลตัวเลขที่ประมวลออกมาซึ่งเรียกว่า ‘งบการเงิน’ ไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประการ เช่น การวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการหรือการลงทุนพัฒนาสินค้าหรือบริการให้โดนใจผู้ใช้ได้มากขึ้น โดยที่ขั้นตอนการทำงบการเงินประกอบด้วย

 1. ระบุและวิเคราะห์กิจกรรมทางการเงินเพื่อนำข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง
 2. บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวัน เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางตัวเลขที่เกิดขึ้น โดยจะต้องมีการบันทึกบัญชีแยกตามหมวดหมู่หรือประเภทที่ถูกต้องเนื่องจากมีผลด้านการคำนวณภาษี (Tax)
 3. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ซึ่งถือเป็นการรวบรวมรายการค้าที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น
 4. จัดทำงบทดลองก่อนปรับปรุงเพื่อทดสอบว่าข้อมูลเครดิตและเดบิตเท่ากันหรือไม่ก่อนดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี
 5. ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อนำไปสู่การบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง
 6. เมื่อข้อมูลตัวเลขได้ถูกตรวจสอบ แก้ไขและปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจึงนำมาจัดทำเป็นงบการเงินที่ประกอบไปด้วย
 • งบกำไรขาดทุน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบกระแสเงินสด 
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จะเห็นได้ว่ากระบวนการก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นงบการเงินที่มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริงและตรวจสอบได้นั้นต้องใช้ความละเอียดและแม่นยำเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัท รับทำบัญชี อย่างเรา How Group Account มีเทคนิคที่พร้อมจะถ่ายทอดให้คุณ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/