การจดทะเบียนบริษัท

การจดทะเบียนบริษัท ในปัจจุบัน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนบริษัท ในปัจจุบัน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนการ จดทะเบียนบริษัท นั้นค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องการความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากอยู่สักหน่อย แต่หากจะให้สรุปเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเอกสาร HIG ขอสรุปไว้อย่างคร่าว ๆ ดังนี้ 

เอกสารที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียนบริษัท

 1. แบบแจ้งผลการจองชื่อบริษัท 
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ตของผู้เริ่มก่อการ และกรรมการทุกคน 
 3. หลักฐานการชำระค่าหุ้น ซึ่งได้ออกไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย 
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่จัดตั้งบริษัท ในกรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน ต้องแนบหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพิ่มเติม 
 5. แผนที่แสดงสถานที่ตั้ง และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง

หลังจากได้ทราบเอกสารที่ต้องใช้กันไปแล้ว เราลองมาดูขั้นตอนที่จะได้มาซึ่งเอกสารและขั้นตอนในการจดทะเบียนกันสักหน่อย 

อย่างแรกเลยคือ แบบแจ้งผลการจองชื่อบริษัท มีช่องทางการได้มา 2 ทางด้วยกัน ได้แก่ การเดินทางไปจองชื่อด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขต หรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดที่อาศัยอยู่ และการจองผ่านทางออนไลน์ โดยเข้าไปสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วทำตามขั้นตอนที่เว็บไซต์กำหนด 

หลังจากได้รับแบบแจ้งผลการจองชื่อแล้ว ภายใน 30 วัน ต้องยื่นจดทะเบียนบริษัท หากปล่อยให้เกิน 30 วัน ต้องกลับไปทำขั้นตอนการจองชื่อใหม่ทั้งหมด 

ขั้นตอนต่อไปสามารถทำในวันเดียวกันได้คือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ให้พร้อม 

 • ชื่อบริษัทตามที่จองไว้ 
 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี) 
 • วัตถุประสงค์ของบริษัท 
 • ทุนจดทะเบียน 
 • ข้อมูลผู้ก่อการ ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
 • ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่ 
 • ข้อมูลพยาน โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องมีพยาน 2 คน 
 • รายละเอียดการประชุมเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เช่น ข้อบังคับบริษัท กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และอื่น ๆ 

หลังจากยื่นเอกสารให้กับนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ว อาจมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม นายทะเบียนจะแจ้งกลับมาที่เรา เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมตามคำแนะนำและผลการพิจารณาออกมาว่าผ่าน ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิมพ์แบบฟอร์มออกมาให้บุคคลที่ระบุไว้ในแต่ละหน้าเซ็น พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จากนั้นชำระค่าธรรมเนียม 

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงขั้นตอนคร่าว ๆ เท่านั้น การลงมือทำจริงมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากมอบหน้าที่การจดทะเบียนให้เป็นของ HGA และบริษัท รับทำบัญชี ที่สามารถดำเนินการด้านนี้ ควบคู่ไปกับการทำงานด้าน Accounting ได้ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ HIG มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทั้งในเรื่องการทำบัญชี ภาษี และการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รวมถึงสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจได้ ดังนั้น หากท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อ HGA ผ่านช่องทางที่ท่านสะดวกได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/